అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

See my 4 blogs - Click to Go

Follow Us on MEDHA DAKSHINA MURTY JYOTISHA NILAYAM! Follow Us on పరాక్రి పదనిసలు! Follow Us on  Telugu pandita darsini! Follow Us on SADHANA - ARADHANA !
Showing posts with label తెనిగింపు పద్యాలు. Show all posts
Showing posts with label తెనిగింపు పద్యాలు. Show all posts

Friday, June 16, 2017

ఆశువుగా తెనుగింపు

వరమేకో గుణీపుత్రః
నచ మూర్ఖ శతాన్యపి|
ఏకశ్చంద్రః తమోహంతి
నచ తారా సహస్రసః||

ఆశువు గా తెనిగింపు పద్యం,

తేగి || కొమరుడొక్కడు జాలును గుణమణిగన
          కౌరవేంద్రుని మాడ్కిగ గనుట యేల
          రాత్రి భాసిల్లు నేతార గాత్ర వితతి
          పూర్ణ బింబమై చంద్రుండు ముదము గొలుపు
---------- పరాక్రి

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
వంద మంది మూర్ఖలుకన్న
మంచి గుణము కలిగిన ఒక్కడు చాలు
నక్షత్రాలు ఎన్ని ఉన్నా ప్రకాశించే
చంద్రుడు ఒక్కడు చాలు

Thursday, April 18, 2013

యాకుందేందు తుషారహార........ శ్లో || నకు తెనిగింపు

    ( యాకుందేందు తుషారహార........ శ్లో || నకు తెనిగింపు )

ఉ||  కుందము నిందుచందము నికుంజ తుషారముబోలి తెల్లనౌ
       చందములీను వస్త్రముల సంస్థిత పద్మము నాసనంబుగా
       వందిత వీణ దాల్చు ఘన వాగధి దేవత నిన్ను గొల్తు రా
       బృంద జగ ద్రిమూర్తులును భారతి నా జడతార్తి బ్రోవవే ||

                 - పరాక్రి
Friday, March 8, 2013

నిర్వచన ధర్మపత్ని

                                           నిర్వచన  ధర్మపత్ని
                                                                             - పరాక్రిజయ


శ్లో||   కార్యేషు దాసీ, కరణేషు మంత్రీ, భోజ్యేషు మాతా, శయనేషు రంభా
      రూపేచ లక్ష్మీ, క్షమయా ధరిత్రీ, షట్ధర్మ యుక్తా కుల ధర్మపత్నీ ||

                                                         ( స్వేఛ్ఛానువాదం )

     సీ||      సేవలందించు  సంక్షేమ వర్తియై  
                             భావనా స్ఫూర్తితో భవిత  కొ
కు 
              అన్న పూర్ణాంబయై ఆకలి దీర్చుచు
                             రతికామ  రసరాజ్య  రంభయగుచు
              ముగ్ధ మోహన నీదు ముఖవిలాసజూచి
                             రూప లక్ష్మిగ నిన్ను రూఢి గొలుతు
              ఓర్పులో వసుధవై  నేర్పుగా  కూర్మితో
                                  జన్మ సార్ధకతను  చాటినావు

   గీ||        జాతి  జాగృతి పథ సంచార కతన
              గత  చరిత్రలు సాక్షమౌ  గాజులమ్మ
              నీదయా వర్ష సారపు నియమ మిదియె
              ఆరు ధర్మంబులొప్పెడి దాలి యగును   


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...